آخرین اخبار

ازبهمن ماه سال 1394 همراه با تغییر هیات رئیسه ڪانون ڪشورے رویڪرد مدیریت ڪانون نیزتغییرپیداڪرد ،وشعارنان وعزت براے آموزشگاه ها شعاراصلے ومحوربرنامه ریزے هیات رئیسه قرارگرفت .وهیات رئیسه تمام تلاش خودرامعطوف تحقق این شعارنمود.

هیاترئیسه ڪانون ڪه طے این مدت شاهد عدم ثبات رویه رفتارے ازسوے برخے ساقط شدگان ازقدرت درهیات مدیره بودوبه ڪرات ملاحظه شد هرواڪنش آنها متناسب بامنافع ویا احساس خطرازسوے آنان برنامه ریزے واجراشد .گاهمنافع آنها طلب میڪرد دست ازتخریب وتوهین برداشته وشعارهمراهے سرمیدادند ،درست مثل زمان مجمع عمومے گذشته ڪه به شهادت نوشته هاے خودشان درفضاے مجازے وبمنظور انحراف هیات رئیسه وبازرسان ازانجام رسالت ووظیفه قانونے خود حتے برخے پیامها را درحمایت وهمراهے وتحسین هیات رئیسه ڪانون منتشرڪردند وحتے دراستانهاے خود به گرمے ازرئیس وهمراهانش استقبال ڪردند وهرگاه احساس خطرڪرده ،شرایط رابامنافع خود درتعارض میدیدندودرمقام پاسخگویے قرارمیگرفتند   شروع به خطابه پردازے وڪوس اناالحق سردادن ڪردند ،چه مستقیم وچه ازلسان وقلم برخے خودباختگان سرسپرده ڪه باتغییرات مدیریتے درڪانون منافعشان ازدست رفته یادرخطرازدست رفتن بود وازطرفے تحریم هاے پے درپے جلسات هیات مدیره براے عدم رسیدن به حدنصاب جهت اتخاذتصمیمات توسط این افراد وانواع ڪارشڪنے ها در روندتصمیم گیرے واموراجرایے ڪانون ڪشورے ونهایتا ترس ازاینڪه اگرروال واگذارے امورآموزشگاههاتوسط هیات رئیسه به استانها ادامه پیداڪندتاڪلیه اموربه استانها محول شود وڪانون هاے استانے و انجمن هاے شهرستانها از ریز مسائل آگاهے پیداڪنند این خطروجود دارد ڪه حتے اگربرفرض محال زمانے این حضرات خلع قدرت شده مجددا به قدرت برگردند دیگرنمے توانند مثل گذشته قدرت رابراے خودشان قبضه وهمه چیزرا به ڪانون ڪشورے منحصرنموده بازهم درهاے بسته را براے مطامع پلید وڪثیف خود باب نمایند.لذاهیات رئیسه ڪانون تصمیم گرفت تا باچندهدف سفرهاے استانے را به انجام برساند .

1- تڪریم آموزشگاههاے سراسرڪشور ومیسرنمودن انجام ملاقات آنهابا نمایندگان ملے خودبدون تحمل رنج سفربه مرڪز

2-  استماع مشڪلات آموزشگاهها بدون واسطه وارتباط مستقیم با آنها

3-  تشڪیل جلسات مشترڪ بابخش دولتے ورفع تنگناهاے ارتباطے بین ادارات ڪل وڪانون ها وانجمن ها

4-  استماع ،پیگیرے روفع احتمالے مشڪلات درون تشڪیلاتے دراستانها

5-  برخورد بامداخلات واعمال نفوذهاے بخش دولتے درتصمیمات ڪانون ها خصوصا درحوزه هیات هاے نظارت استانے

6-  ملاقات با مقامات استانے وشهرستانے موثر برامورآموزشگاه ها

7-  گزارش عملڪرد وارائه  برنامه هاے ڪانون ڪشورے

8-  شفاف سازے نسبت به مسائل درونے هیات مدیره ڪانون ڪشورے

9-  آشناشدن با استعدادهاے شهرستانها وبرنامه ریزے دربهره مندے ازتوانایے هاے آنها درامورڪانون ڪشورے

لذا ازفروردین 95 ڪه این سفرها شروع شده تا زمان ارائه این گزارش قریب به 27استان ڪشور طے 35سفرڪارے وقریب به 50 جلسه ونشست مشترڪ توسط هیات رئیسه ڪانون مورد بازدید قرارگرفته است ڪه درنتیجه این سفره ها دستاوردهاے بسیارمهمے حادث گردیده است ازجمله حل اختلاف بین برخے اعضاے هیات مدیره هاے ڪانون هاے استانے ،حل اختلاف برخے ادارات ڪل باڪانون ها ،پایان دادن به برخے اعمال نفوذهاے بخش دولتے دربرخے استانها ،شناسایے حدود 70نفرڪارشناس خبره ازسراسرڪشورڪه باوجود درهاے بسته دوران ریاست شیفتگان قدرت همواره گمنام مانده بودندواستفاده ازهمه آنها درتصمیم سازے ها وتصمیم گیرے هاوانجام امورجارے ڪانون ڪشورے خصوصا درطرح بازنگرے واصلاح دستورالعمل اجرایے آیین نامه نحوه اداره امورآموزشگاه هاے آزاد وشیوه نامه رتبه بندے وموضوع بسیارمهم بیمه موسسان وشناسایے چالشهاومبتلات آموزشگاه ها وارائه راهڪارهاے مناسب جهت مرتفع شدن آنها وحرڪت منظم بسوے حذف بروڪراسے ڪشنده گذشته وبارورشدن امیدبه ادامه فعالیت آموزشگاهها

 آنچه دراین سفرها علاوه برمواردفوق الاشاره بسیارنمود داشته ،استقبال گرم همڪاران ازهیات رئیسه ڪانون دراستانهابوده است ڪه بسیارقابل تقدیرمیباشد ومهمتراینڪه اڪنون درمیان انجمن ها وڪانون هاے استانے برخلاف گذشته ابهامے نسبت به مسائل ڪانون وجود ندارد وبرخلاف برخے دروغ پردازے هاے افرادے خاص همه همڪاران درسراسرڪشورازاقدامات خادمان خود درڪانون ڪشورے اطلاع دارند وبابزرگوارے تمام درحوزه هاے انتخابیه خودهرگونه اقدام لازم درتڪمیل اقدامات ڪانون ڪشورے را انجام میدهند وآنهم بدوراز هیاهو وجوسازے وشعارپردازے هاے معمول گذشته ڪه اتفاقا نتیجه اے جز انحراف اذهان همڪاران ازبلاهایے ڪه برسرآنها مے آمد وبرخے ها بانام آنها براے خود رانت هاے آنچنانے ایجاده ڪرده بودند وهر روز شاهدبسته شدن آموزشگاهها بودیم ،بطوریڪه علیرغم صدور بے رویه

 پروانه تاسیس توسط سازمان درگذشته تعداد آمو

زشگاهها همواره رو به ڪاهش بود بطوریڪه طبق آمار اعلام شده طے 4سال حداقل 5000 آموزشگاه تعطیل شده است .طے این مدت درتڪمیل جلسات رسمے ڪانون با ڪمیسیون هاے مجلس با بیش از80 نماینده مجلس ملاقات صورت گرفته است ڪه برخے توسط همڪاران ڪانون ها وانجمن هاو برخے دیدارها طے سفرهاے استانے هیات رئیسه ڪانون ودرڪنارملاقات باسایرمسئولان استانے ازجمله استانداران ،شهرداران ،مدیران ڪل آموزش وپرورش ونمایندگان ولے فقیه دراستانها انجام شده است .

بااینحال برخے ها ازانجام سفرهاے استانے ناراحت وبرافروخته هستند ؟چرا؟

پاسخ روشن است ڪسانیڪه صرفا بدنبال حڪومت ڪردن ومنافع ومطامع خودهستند،بهترین راه حصول هدف شیطانے خودرانادانے وجهل جامعه هدف مے دانند ،پس بسیارپرواضح است این افراد ازآگاه شدن همڪاران گرانقدرازتخلفات آشڪار خود هراس دارند ،آنها ازاینڪه ڪانون ها ،انجمن هاوآموزشگاهها ماهیت پلید آنهارابشناسند درهراس هستند ،این افراد ازاینڪه پایگاه پوشالے ڪه دربین همڪاران درست ڪرده بودن درهم پاشیده شود درهراسند ،آنها ازلوس شدن شعارهاے دهن پرڪن خودطے سالهاے گذشته سخت پریشانند ،آنها ازجداشدن  اجیرشدگانشان ڪه تعدادمعدودے جاه طلب و بے اصالت اهل حرم هستند درهراس هستند ،آنها ازاینڪه براے تخلفات ریزودرشت خود پاسخے مستند ندارند تابه مردم ارائه دهند پریشان هستند،آنها دوست ندارند همڪاران واقعیت هارا بدانند ڪه اگرچنین نبود حداقل یڪ برگ سند درپاسخ به اتهامات خود روڪرده بودند .

امااینان،غافل ازاین هستندڪه دیگرآن دوران دیڪتاتورے ودروغگویے تمام شده و همڪاران بصیروآگاه ما دراقصے نقاط ڪشورعزیزمان گوششان ازچرندیات نوچه هاے بے صفت آنها وادبیات قجرے وپرازدروغشان پرشده وگوش ڪسے به این حرفها وشعارهاے درحدحرف بدهڪارنیست .

غافلهستند ازاینڪه گزارش دقیق بازرس بصیرڪانون دردستان تڪ به تڪ همڪاران وجود دارد وهمه همڪاران بجاے گوش دادن به اراجیف توجیهے این حضرات ڪه حتے یڪ برگ سنددرتوجیه عملڪردشان ارائه نڪرده اندوالبته ندارند ڪه ارائه نمایند ،این گزارش رابا حسابداران خبره وآگاه به امورمالے به مشاوره گذاشته وبرتخلفات آشڪاروغیرقابل ڪتمان آنها ڪاملا آگاه هستند

غافل هستند ازاینڪه اڪنون همه همڪاران خبردارند ڪه قریب 52 میلیون تومانے ڪه درتنخواه گردان مجهول ارائه شده آمده ارتباط مستقیم با ادعاے ناشر شاڪے ازآنها دارد

غافل هستند ازاینڪه دیگرهمه خبردارند درآن زمان پشت درهاے بسته ڪانون چه اتفاقاتے افتاده وبرخے ها ڪه الان همه چیزبرایشان حڪم گوساله سامرے پیداڪرده بخاطر حسرت همان درهاے بسته است

اینان غافل هستند ازاینڪه ترفند اطاله دادرسے هم نخواهدتوانست آنهارا ازباتلاقے ڪه خودساخته اند نجات دهد

آنها غافل هستندڪه همڪاران شریف ما دیگربه سخنان آنهاگوش نمیدهندوفقط مطالبه سند رسمے مینمایند .

غافلازآن هستندڪه همڪاران مادیگر راے خودرانه ازروے احساس ڪه ازروے بصیرت خواهند داد.

وامادرنهایت باید گفت سفرهاے استانے یڪ پیام ڪلیدے و مهم داشته و آن آگاهے وبصیرت همڪاران بوده است.

https://telegram.me/kanonirantvto

گالری تصاویر

کمیته نظارت بر عملکردو رسیدگی به شگایات

جلسه مشترک هیات ریسه کانون کشوری و مسئولان سازمان با ریئس کمیسیون اجتماعی مجلس جناب دکتر عزیزی

آذربایجان شرقی میزبان ریاست محترم سازمان جناب دکتر سازگار نژاد

سفر جناب دڪترلیراوے ریاست محترم ڪانون ڪشورے به استان آذربایجان شرقی

حضور ریاست محترم ڪانون ڪشورے در استان همدان

شست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوربا روسای انجمنها وهیئت مدیره کانون، با مدیرکل استان مازندران

نشست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوری با کانون ومدیرکل گستان

نشست هم اندیشی کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای-کردستان 96

دکتر لاریجانی در همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

خدمات الکترونیک

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی:     88016099 (021)
شماره دورنگار:     88016099 (021)
سامانه پیام کوتاه:     00000000000
تهران، امیرآباد شمالی، بعد از شهید گمنام،نبش خیابان هفتم
پلاک 1897 ، ساختمان 33  طبقه سوم واحد 13
پست الکترونیک:     info@kanontvto.ir

 

درباره کانون

در سال 1383 پیرو سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت بخش های خصوصی و احاله تصدی گری های دولت به بخش های توانمند غیر دولتی کشور، کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مبادرت به ایجاد تشکیلات سیستماتیک و منسجم نمودند که در این راه مسئولین وقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتخاذ سیاست های حمایتگرانه و پیش برنده، کمک های شایانی نمودند که جا دارد تشکر و سپاس ویژه ای از آن عزیزان داشته باشیم.

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group